سرفصل دروس گروه معماری

يك شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹
۴۲۲۶ بازدید
نام درس نام استاد در سال تحصیلی 1400-1399  طرح درس
طرح 2 کارشناسی سیدی
تاسیسات مکانیکی جواهرچی
دستگاههای ساختمانی غفاری
طرح معماری  3 باقری
طرح معماری 2 باقری
معماری اسلامی 1 معصومی
معماری جهان - معصومی
هندسه ترسیمی - مقدمات طرح معصومی
بیان معماری 1 بیمکر
طراحی فنی ساختمان آریایی مقدم
طرح4 اسفندیاری
طرح 5 سعیدیان
کارآموزی فرامرزی
متره و برآورد قوام
مقدمات طراحی
1 "مبحث ترسیم فنی"
بیمکر
مقررات ملی ساختمان فرامرزی
طراحی فنی ساختمان نوید ناظمی
فرآیند طراحی در معماری مظفرمقدم
معماری معاصر مظفرمقدم
(۰) دیدگاه