سرفصل دورس گروه گیاهان دارویی

۱۴۲ بازدید
سرفصل دورس گروه گیاهان دارویی
نام درس نام استاد در سال تحصیلی 99-98 طرح درس
مبانی اکولوژی دکتر شاهی
خاکشناسی دکتر دولت آبادی
مبانی گیاه شناسی دکتر شاهی
هوا و اقلیم شناسی دکتر دولت آبادی
(۰) دیدگاه