سرفصل دروس گروه صتایع

چهار شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹
۹۳۹ بازدید
سرفصل دروس گروه صتایع
نام درس نام استاد در سال تحصیلی 99-98 طرح درس
ارزیابی کار و زمان مهندس حسین احمدی
آزمایشگاه شبیه سازی مهندس پریسا مودی
تئوری احتمالات و کاربرد آن (برنامه ریزی تولید) مهندس تهمینه الداغی
برنامه ریزی و کنترل موجودیها 1 دکتر شیما جوانمرد
تجزیه و تحلیل تصمیمگیری دکتر شیما جوانمرد
تحقیق در عملیات 1 مهندس پریسا مودی
طرح ریزی واحدهای صنعتی مهندس حسین احمدی
تئوری احتمالات و کاربرد آن مهندس تهمینه الداغی
آمار مهندسی مهندس تهمینه الداغی
مدیریت و کنترل پروژه دکتر شیما جوانمرد
کنترل کیفیت آماری مهندس تهمینه الداغی
(۰) دیدگاه