لیست کلاسهای جبرانی شنبه - 1 خرداد 1400

شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰
۶۵ بازدید

ریاضی عمومی 1 عفتی 10تا12
ریاضی کاربردی عفتی 12تا14
از فیزیک حرارت عامریان 9تا10
فیزیک 1 عامریان 10تا11
مبانی مشاوره  کرمانی 16تا18
از فیزیک 1 کد 1 جانسریان 10تا12
مباحث ویژه 1 رضوی زاده 14تا15و 15تا16
تحلیل مقدماتی سازه حکم ابادی 12تا14
حسابداری شرکت ها 1 یاسر قادری 16تا20
تحلیل سیستم هاسیبویه 14تا16
مدار منطقی رزمی 10تا12
مدار الکتریکی رزمی 12تا14 و 14تا16
از مدار منطقی رزمی 16تا18
از مدار الکتریکی رزمی 18تا20

(۰) دیدگاه