راهنمای دریافت معافیت کفالت

۱۰۰۵ بازدید

برای مشمول نظام وظیفه (آقا) که باید به خدمت سربازی برود معمولا یکسری معافیت ها وجود دارد ،‌ بر اساس اینکه فرد شرایط آن را داشته باشد می تواند از آن معافیت برخوردار گردد.

کفالت به معنی شخصی است که از مکفول که توان مراقبت از خود را ندارد مراقبت میکند. در این شرایط فرد مشمول که مشمول، سرپرستی یکی از اعضای خانواده مانند: پدر، مادر، خواهر، برادر، پدربزرگ و مادربزرگ است و دارای شرایط گرفتن معافیت کفالت باشد، می تواند از خدمت سربازی معاف شود.

(۰) دیدگاه