برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه6 مرداد (هفته فرد)

چهار شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰
۳۵۲ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه6 مرداد (هفته فرد)
برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه6 مرداد (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 اندیشه اسلامی 2 توکلی 8:00 10:00
2 متون روان‌شناسی به انگلیسی2 ربانی پارسا 8:00 10:00
3 نگرش و تغییر آن ایل بیگی 8:00 10:00
4 اندیشه اسلامی 2 توکلی 10:00 12:00
5 زبان پیش دانشگاهی داورپناه تنها قوچان 10:00 12:00
6 نگرش و تغییر آن ایل بیگی 10:00 12:00
7 ریاضی عمومی 1 نصیری 12:00 14:00
8 زبان پیش دانشگاهی داورپناه تنها قوچان 12:00 14:00
9 فارسی عمومی رزم گیر 12:00 14:00
10 متون روان‌شناسی به انگلیسی2 ربانی پارسا 12:00 14:00
11 نگرش و تغییر آن ایل بیگی 12:00 14:00
(۰) دیدگاه