برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 20 مرداد

چهار شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
۴۱۶ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 20 مرداد
برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 20 مرداد 
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 اندیشه اسلامی 2 توکلی 8:00 10:00
2 متون روان‌شناسی به انگلیسی2 ربانی پارسا 8:00 10:00
3 نگرش و تغییر آن ایل بیگی 8:00 10:00
6 اندیشه اسلامی 2 توکلی 10:00 12:00
7 زبان پیش دانشگاهی داورپناه تنها قوچان 10:00 12:00
8 نگرش و تغییر آن ایل بیگی 10:00 12:00
11 ریاضی عمومی 1 نصیری 12:00 14:00
12 زبان پیش دانشگاهی داورپناه تنها قوچان 12:00 14:00
13 فارسی عمومی رزم گیر 12:00 14:00
14 متون روان‌شناسی به انگلیسی2 ربانی پارسا 12:00 14:00
15 نگرش و تغییر آن ایل بیگی 12:00 14:00
(۰) دیدگاه