سرفصل دروس گروه ادبیات نمایشی

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰
۲۵۵۵ بازدید
سرفصل دروس گروه ادبیات نمایشی
ردیف نام درس طرح درس
1 ادبیات نمایشی در ایران 1
2 ادبیات نمایشی در شرق 1
3 ادبیات نمایشی کلاسیک اروپا 1
4 ادبیات نمایشی معاصراروپا1
5 تاریخ نمایش در جهان
6 تحلیل نمایشنامه 1
7 جامعه شناسی عمومی
8 داستان‌نویسی 1
9 فرم طرح درس مبانی علوم ارتباطات
10 فرم طرح درس نمایش رادیویی
11 فلسفه مقدماتی شرق
12 کارگاه نمایشنامه نویسی 2
13 متون فارسی از منظر نمایش
(۰) دیدگاه