مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی

دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۵۷ بازدید

آمار، اطلاعات و پژوهش های انجام شده در خصوص وضعیت اشتغال کشور، حاکی از نرخ فزاینده بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در سالهای اخیر میباشد. بر اساس آمار رسمی نفوس و مسکن در سال 1390 حداقل 15/3 درصد از نیروی کارِ دارای مدرک دانشگاهی، نتوانسته بودند شغلی متناسب با رشته تحصیلی خود بیابند. این رقم در سال 1396 بر اساس نتایج آمارگیری نیروی کار به 19/4 درصد رسیده است. به گونه ای که به نقل از معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 1397 ،42 درصد کل بیکاران کشور را دانش آموختگان دانشگاهی تشکیل میدهند. پژوهش ها نشان میدهد، نداشتن مهارت های مورد نیاز بازار کار، از جمله دلایل اصلی این موضوع به شمار می آید.
هدف اصلی این دستورالعمل، توانمندسازی مهارتی دانشجویان و کمک به اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی بر پایه سه فرایند اصلی: نیازسنجی مهارتی، ارائه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی و نهایتاً ارائه خدمات مهارت آموزی مورد نیاز بازار کار به دانشجویان با تکیه بر ظرفیت های بالقوه و بالفعل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی و نهایتاً مراکز آموزشی (دولتی و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد) وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور می باشد.

 

(۰) دیدگاه