شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۴
۱۶۲۲ بازدید


-1چنانچه قبولی دانشجویی را سازمان سنجش آموزش کشورمنتفی اعلام کند شهریه ثابت و متغیر آن نیمسال باید به دانشجو مسترد گردد
 بخشنامه (27/6/78-2454/1/24(

 -2
دانشجویان مهمان شهریه ثابت و متغیر را به موسسه یا دانشگاه مبدا و فقط شهریه متغیر را به موسسه یا دانشگاه مقصد می پردازد
 بخشنامه(10/7/89-18503/و(

 -3
موسسه مبدامیتواند ازدانشجویان متقاضی انتقال شهریه ثابت و متغیر (تا سقف16 واحد) یک نیمسال تحصیلی را اخذ نماید 
بخشنامه (27/6/78-2454/1/24(

-4
موسسات باید شهریه متغیر دانشجویانی راکه دراول نیمسال تحصیلی قبل ازاتمام مهلت حذف و اضافه ازتحصیل منصرف شوند به آنها مستردکنند ولی میتوانند شهریه ثابت و متغیر یک نیمسال تحصیلی را از دانشجویان که بعد از مهلت مذکور انصراف از تحصیل دهند اخذ نمایند
 بخشنامه(27/6/78-2454/1/24(

-5
موسسات می توانند در صورت موافقت باتقاضای مرخصی تحصیلی دانشجودرهر نیمسال شهریه ثابت آن نیمسال را اخذ نماید بخشنامه (27/6/78-2454/1/24(

-6
درصورت حذف اضطراری هردرس شهریه متغیرآن مسترد نمیگردد. بخشنامه(27/6/78-2454/1/24)

 -8 شهریه ثابت ترم تابستانی 50%شهریه ثابت تعیین شده برای هر نیمسال تحصیلی است. بخشنامه(27/6/78-2454/1/24


-9موسسات برای قبولی دروس گذرانده شده دانشجویان انتقال یافته به موسسه مذکور میتوانند درازاء هر واحد درسی پذیرفته شده حداکثر5% شهریه ثابت را دریافت نماید. بخشنامه (27/6/78-2454/1/24 (

(۰) دیدگاه