رئیس دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی

۲۱۲۵ بازدید
رئیس دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی

مهندس علی غفاری سرجامی

 

(۰) دیدگاه