رئیس دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی

پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
۳۷۵۳ بازدید
رئیس دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی

مهندس علی غفاری سرجامی

 

(۰) دیدگاه