رئیس دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی

۳۱۵۳ بازدید
رئیس دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی

مهندس علی غفاری سرجامی

 

(۰) دیدگاه