رئیس دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی

۳۰۸۹ بازدید
رئیس دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی

مهندس علی غفاری سرجامی

 

(۰) دیدگاه