تاریخ شروع کلاس ها در ترم جدید

۵۹۰ بازدید

شروع کلاسها از شنبه مورخ 03/7/89 می باشد. کلاسهای عملی آزمایشگاهها و کارگاهها بعد از حذف و اضافه از مورخ 15/7/89

بعلت همزمانی آغاز سال تحصیلی با ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ، شروع کلاسها از شنبه مورخ 03/7/89 می باشد. کلاسهای عملی آزمایشگاهها و کارگاهها بعد از حذف و اضافه از مورخ 15/7/89 تشکیل خواهد گردید.

(۰) دیدگاه