تمدید مهلت انتخاب واحد 89-90

۴۵۸ بازدید

با توجه به درخواست مکرر دانشجویان ورودی 87 و88 مهلت انتخاب واحد تا روز 4شنبه مورخ 31/6/89 تمدید گردید. همچنین در صورتیکه دروس به حدنصاب نرسد، دروس حذف و شهریه متغیر به دانشجویان مسترد خواهد گردید. ضمنا دانشجویان متقاضی ارائه دروس جدید میبایست به گروه مراجعه نموده تا درصورت تایید این دروس ارائه گردد.

(۰) دیدگاه