قابل توجه پذیرفته شدگان کاردانی پیوسته89

۲۲۵ بازدید

قابل توجه پذیرفته شدگان کاردانی پیوسته رشته های متمرکز موسسه(عمران-مکانیک-کامپیوتر) از  دانشجویانی که یه صورت مشروط ثبت نام گردیده است ولی موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه نگردیده­ اند در صورتی ثبت نام آنها قطعی بعمل که:

1-            تا پایان دی­ ماه سال 89 گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه را به موسسه ارائه نمایند.

2-            سازمان سنجش با پذیرش دانشجو در نیمسال دوم با موسسه موافقت نماید.

در غیر این صورت ثبت نام آنان ملغی و شهریه ثابت و متغیر به نامبردگان مسترد خواهد گردید.

معاون آموزشی موسسه

قابل توجه پذیرفته شدگان کاردانی پیوسته رشته های متمرکز موسسه(عمران-مکانیک-کامپیوتر) از  دانشجویانی که یه صورت مشروط ثبت نام گردیده است ولی موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه نگردید ه­اند در صورتی ثبت نام آنها قطعی بعمل که:

1-            تا پایان دی­ ماه سال 89 گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه را به موسسه ارائه نمایند.

2-            سازمان سنجش با پذیرش دانشجو در نیمسال دوم با موسسه موافقت نماید.

در غیر این صورت ثبت نام آنان ملغی و شهریه ثابت و متغیر به نامبردگان مسترد خواهد گردید.

معاون آموزشی موسسه

(۰) دیدگاه