کسب مقام سوم مسابقات شطرنج

۱۷۷ بازدید

کسب مقام سوم مسابقات  شطرنج  جام فردوس توسط  آقای علی شوشتری (شماره دانشجویی 8711063480)دانشجوی رشته عمران

 

 

 

معاونت دانشجویی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه