برگزاری جلسه انسان کامل از دیدگاه قرآن

۲۲۶ بازدید

جلسه ای باعنوان " انسان کامل از دیدگاه قرآن " باحضور جناب آقای  پروفسور آیتی درساعت 7:45صبح روز  دوشنبه 16/3/90برگزار گردید. در این جلسه که مسئولین ومدیران وکارکنان واحدهای مختلف موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری  حضور داشتند به نکاتی پیرامون"  حرکت انسان به سوی کمال"  پرداخته شد  وبرگه های مسابقه ی فرهنگی « باچشمه نور » به حاضرین  ارائه گردیدتاپس از پاسخگویی و بررسی ،  به برندگان جوایزی اهدا گردد.
شرح مختصری از نکات مطرح شده:
نکته اول : همه انسانها آرزومند خیر هستند وبرای به دست آوردن خیر تلاش می کنند اما تفاوت جهان بینی انسانها با همدیگر در مورد حقیقت هستی ،  باعث تفاوت دیدگاه آنها در درک خیر ودر نتیجه تفاوت جهت حرکت انسانها به سمت خیر می شود .
نکته دوم:  صراط مستقیم یعنی راهی که انسان را در کمترین زمان با کمترین هزینه به بهترین مقصد  می رساند .
نکته سوم : صراط مستقیم راه کسانی است که خداوند به آنها نعمت داده است .
نکته چهارم : پیامبران ، صدیقین ، شهدا وصالحین کسانی هستند که در صراط مستقیم حرکت میکنند وخداوند به آنها نعمت عنایت کرده است .
نکته پنجم : کسانی که از خدا ورسول او پیروی می کنند با 4 گروه بالا همراه وهمنشین  می شوند .
نکته ششم : تنها دعای واجب که همه مسلمانان روزی 10 بار آن را تلاوت میکنند : " اهدنا صراط المستقیم "است .
نکته هفتم: سبل به معنای راه ها ، راه هایی است که گرچه ممکن است انسان را به مقصد برساند اما باهزینه وگرفتاری بسیار همراه است .
نکته هشتم : انسان برای رسیدن به کمال انسانی خود بایستی 3گام مهم بردارد :
1- تخلیه ( خالی شدن از رذایل نفسانی )
2- تحلیه ( به صفات الهی آراسته شدن )
3- تجلیه ( آشکار شدن وشکوفایی صفات الهی در انسان )
نکته نهم : انسان ابتدا باید به تمامیت برسد بعدبه کمال ، تمامیت یعنی از بین بردن رذایل و کمال یعنی کسب فضایل
نکته دهم : ابعا د حرکت به سوی کمال دارای 5 بعداست :
1- تفکروتعقل 2- عبادت 3- خدمت به خلق 4- آزادی از گرفتاریها  5- عشق وعرفان
نکته یازدهم : در آیه 10 سوره ملک از زبان اهل جهنم می خوانیم : " ما اگر می شنیدیم وتعقل میکردیم از اهل جهنم نمی شدیم " از این آیه نتیجه می گیریم : انسان برای حرکت در صراط مستقیم ،  نیازمند جمع آوری اطلاعات ضروری و پردازش اطلاعات با تفکر وتعقل وعمل به آنها است تا با دوری از غفلت ونادانی از صراط مستقیم باز نماند .
نکته دوازدهم : فرق انسان با حیوان در قدرت اختیار ، تعقل وتفکراوست . اگر انسان از این نعمتها به شکل صحیح استفاده ننماید ، کفران نعمت کرده است ومرتبه اش از حیوان هم پست تر می گردد.
نکته سیزدهم : امام سجاد می فرمایند : "دنیا همچون بازار است بعضی هرروزه در آن سود میکنند وبعضی همواره زیان می بینند ."

بعضی از اشعار مرتبط با موضوع ، مطرح شده در جلسه :
 
خویشتن را از رذائل پاک کن                               خشم وشهوت را برو در خاک کن
آنچه زینگونه رذائل کاستی                                     با فضائل لاجرم آراستی
..................................................................................................................
گربحسن خلق وخوی آراستی                               تودرخت سدره وطوبی استی
سربرافرازد به اقلیمی دگر                                      گیردی پیوند توحید ، این شجر
.......
کرم اگر ره یافت در چوب درخت                           مینماید آن شجر را لخت لخت
مر شجر راکرمها ابرص کند                                        عاقبت از ریشه وبن بر کند
کرمهای این درخت باشکوه                                      خلقهای زشت آمد ای گروه
دروجودت یافت ره ،کرم حسد                                  عاقبت آنرا دوصدآفت رسد
کفرو کبرو  بخل چون کرمش فزود                           صدبلا براین درخت آرد فرود
کرم فحشای ر مزاجت اوفتاد                                     رخنه ها انداخت دروی از فساد
هر یک از عادات زشت ای نیکبخت                            هست کرمی از برای این درخت
کرم چون پیدا شود منشین تو خوش                           زود خیز از جای وکرمک رابکش
کرم چون شد کشته ترک خواب کن                         وز معارف  سرو را شاداب کن
هست قرآن نسخه ای بهر شفا                                       کز سما آوردش آری مصطفی
مهلکات ومنجیاتش باز دان                                           روح را بخشد حیات جاودان
چون بخشکد شاخه ی نخل رطب                              لاجرم سوزد در آتش آن حطب
حیف باشد کاین درخت باصفا                                   طعمه ی کرمان شود منما جفا
.....................................................................................................................
اشرف از عقل صناعات لطیف                                      آنکه روی آورده در علم شریف
در شناسایی علم ما وری                                              صرف کرداین فکرت واندیشه را
شدفرو در علم اعلی با شعور                                         تاشدی مستغرق دریای نور
جهل رفت و شد حقایق  منکشف                                   وز معارف یافت صد مجد وشرف
وز سعادت صرف کرد این مایه را                                   در کمال و برد بالا پایه را
یافت از فیض الهی بهره ها                                               تافت بر مرآت او نور وبها
 از رذائل خویش را پیراستی                                            با فضائل چون ملک آراستی
سر بر آوردی ز افق قدسیان                                            شد فرشته ، رفت انسان از میان
گر روی بالا فزونی از ملک                                              بگذری از ماه و خورشید و فلک
ور به پستی از هوی کردی تو میل                                   ساقطی ساقط روی در چاه ویل         
 

(۰) دیدگاه