پیش بینی دراز مدت تولید پسماند با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

۲۰۴ بازدید

چاپ مقاله مهندس رضا صالحی سده عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران در : Environmental Progress & sustainable energy (Vol.00, No.00) DOI 10.1002/ep

 

دریافت فایل PDF

 

 

 

 

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه