رزرو ناهار در نیمسال اول 90

۲۱۶ بازدید

دانشجویان جدیدالورود 90 متقاضی ناها, جهت رزرو به مسئول امورد دانشجویی در ساختمان شماره1 و آقای براتی در ساختمان شماره2 مراجعه نمایند.

دانشجویان ورودی های قبل از طریق اتوماسیون اقدام نمایند.

 

امور دانشجویی

دانشجویان جدیدالورود 90 متقاضی ناها, جهت رزرو به مسئول امورد دانشجویی در ساختمان شماره1 و آقای براتی در ساختمان شماره2 مراجعه نمایند.

دانشجویان ورودی های قبل از طریق اتوماسیون اقدام نمایند.

 

امور دانشجویی

(۰) دیدگاه