کسب سه مقام در مسابقات بتن

۲۳۶ بازدید

دانشجویان رشته عمران موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری موفق به کسب مقام های ذیل گردیدند

- کسب مقام دوم فیلم آموزشی در مسابقات بتن و شرق کشور دانشگاه فردوسی سال 90

- کسب مقام دوم بشقاب بتنی در مسابقات بتن و شرق کشور دانشگاه فردوسی سال 90

- کسب مقام سوم بتن با دوام شرق کشور دانشگاه فردوسی سال 90

 

(۰) دیدگاه