کسب مقام در مسابقات بین دانشگاه - موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی منطقه 4کشور

۳۲۸ بازدید

در مسابقات بین دانشگاه/ موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی منطقه 4کشور(خراسان بزرگ)که در  اسفند 1390 برگزارشد بار دیگردانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری افتخار آفریدند.
کسب مقام اول مسابقات پینگ پنک در مسابقات ورزشی بین دانشگاه/ موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی منطقه 4کشور(خراسان بزرگ )- اسفند 1390توسط  دانشجوی مهندسی برق-الکترونیک موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، آقای نوید علیزاده به شماره دانشجویی(9010188044)
کسب مقام سوم  مسابقات پینگ پنک در مسابقات ورزشی بین دانشگاه /موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی منطقه 4کشور(خراسان بزرگ )- اسفند 1390توسط  دانشجوی مهندسی عمران موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری ، آقای احسان شعبانی  به شماره دانشجویی(9010155038)

 

 

 

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه