اهدای احکام انجمن های علمی گروه مکانیک

۱۹۰ بازدید

اهدای احکام اعضای  انجمن علمی مکانیک با حضورجناب  آقای مهندس فاضل نسب معاون دانشجویی و رئیس کمیته نظارت و حمایت از انجمن های علمی و جناب آقای دکتر ناجی مدیر گروه محترم مکانیک :

مشروح خبر: پس از اعلام اعضای پیشنهادی انجمن علمی گروه آموزشی مکانیک و برگزاری رای گیری  و اعلام نتایج جلسه در روز یکشنبه 21/12/90ساعت 12:30 به مدت 100 دقیقه در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل گردید. مسائل مطرح شده در خصوص آئین نامه انجمن های علمی و اهمیت حضور فعال دانشجویان در صحنه های علمی و پژوهشی بود.

حاضرین جلسه:

1-    معاون محترم دانشجویی جناب آقای مهندس فاضل نسب

2-    مدیر گروه محترم مکانیک جناب آقای دکتر ناجی

3-    مسئول امور دانشجویی خانم مهندس صابری

4-    اعضای شورای انجمن علمی گروه آموزشی مکانیک

اهم موضوعات مطرح شده در جلسه:

آقای مهندس فاضل نسب در خصوص آئین نامه انجمن های علمی و اهمیت حضور فعال دانشجویان در صحنه های علمی وپژوهشی و تشکیل کمیته های مربوطه مطالبی را بیان نمودند .

(۰) دیدگاه