اهدای احکام اعضای انجمن علمی معماری

۲۲۸ بازدید

اهدای احکام اعضای  انجمن علمی معماری  با حضور آقای مهندس فاضل نسب معاون دانشجویی و رئیس کمیته نظارت و حمایت از انجمن های علمی و جناب آقای مهندس خدایی :

مشروح خبر: پس از اعلام اعضای پیشنهادی انجمن علمی گروه آموزشی معماری  توسط معاون محترم گروه جلسه در روز سه شنبه 23/12/90 ساعت 8 به مدت 120 دقیقه در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل گردید. مسائل مطرح شده در خصوص آئین نامه انجمن های علمی و اهمیت حضور فعال دانشجویان در صحنه های علمی و پژوهشی بود.


حاضرین جلسه:

1-    معاون محترم دانشجویی جناب آقای مهندس فاضل نسب

2-    معاون محترم گروه معماری جناب آقای مهندس خدایی

3-    مسئول امور دانشجویی خانم مهندس صابری

4-    اعضای شورای انجمن علمی گروه آموزشی معماری

اهم موضوعات مطرح شده در جلسه:

-  تبادل نظردرمورد وظایف وبرنامه ها

- شرح وظایف هریک از کمیته ها

 

 

(۰) دیدگاه