اهدای احکام اعضای انجمن علمی عمران

۲۲۲ بازدید

اهدای احکام اعضای  انجمن علمی عمران  با حضور آقای مهندس فاضل نسب معاون دانشجویی و رئیس کمیته نظارت و حمایت از انجمن های علمی و جناب آقای دکترقیامی  مدیر گروه محترم عمران :

مشروح خبر: پس از اعلام اعضای پیشنهادی انجمن علمی گروه آموزشی عمران  و برگزاری رای گیری  و اعلام نتایج جلسه در روز سه شنبه 23/12/90ساعت 12 به مدت 100 دقیقه در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل گردید.


حاضرین جلسه:

1-    معاون محترم دانشجویی آقای مهندس فاضل نسب

2-    مدیر گروه محترم عمران جناب آقای دکتر قیامی

3-    مسئول امور دانشجویی خانم مهندس  صابری

4-    اعضای شورای انجمن علمی گروه آموزشی عمران

اهم موضوعات مطرح شده در جلسه:

آقای مهندس فاضل نسب در خصوص آئین نامه انجمن های علمی و اهمیت حضور فعال دانشجویان در صحنه های علمی وپژوهشی و تشکیل کمیته های مربوطه مطالبی را بیان نمودند .

جناب دکتر قیامی مدیر گروه محترم تاکید بر سازه های بتنی و برگزاری کارگاه های آموزشی نمودند.

 

 

   

(۰) دیدگاه