مسابقات روبیک

۲۱۸ بازدید

کلیه دانشجویان علاقه مند شرکت در
مسابقات روبیک
جهت ثبت نام به اموردانشجویی مراجعه فرمایند.

مهلت ثبت نام:91/1/26
مکان ثبت نام :واحد دانشجویی

کلیه دانشجویانی که علاقه مند به شرکت در کلاس آموزش دارت

جهت ثبت نام به امور دانشجویی مراجعه فرمائید.

شروع دوره : 91/2/2

مهلت ثبت نام : 91/1/31

مکان ثبت نام : واحد دانشجویی
 

(۰) دیدگاه