ارائه دروس در نیمسال تابستانی 91-90 کامپیوتر

۱۷۵ بازدید

از دانشجویان گروه کامپیوتر که متقاضی انتخاب واحد در نیمسال تابستان هستند، تقاضا می شود تا جهت ثبت درخواست هر یک از دروس ذیل حداکثر تا تاریخ 26/2/91 به کارشناس گروه های آموزشی ساختمان شماره 2 (خانم حناچیان) مراجعه نمایند.دروس قابل ارائه ترم تابستان 91-90 شامل :**دروس عمومی**دروس پایه ت**دروس تخصصی (تنها برای دانشجویانی که قبلاً درس مورد نظر را انتخاب نموده اند ولی موفق به گذراندن آن نشده اند)بدیهی است دروس یاد شده فقط در صورتی ارائه خواهند شد که درخواست انتخاب واحد دانشجویان به حدنصاب برسد.

(۰) دیدگاه