کارگاه تخصصی شیوه تدوین و نگارش پایان نامه برگزار گردید.

۲۱۹ بازدید

 

کارگاه تخصصی با موضوع " شیوه تدوین و نگارش پایان نامه ویژه دانشجویان کارشناسی معماریبرگزار شد.

این کارگاه پنج شنبه 25 خرداد 1391 توسط سر کار خانم مرضیه مقرونی کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی و مسئول کتابخانه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، در ساختمان شماره دو برگزار گردید.

موضوعات مطرح شده در این کارگاه شامل عناوین ذیل بود:
-    
رهنمودهایی پیرامون انتخاب موضوع پایان نامه
-    تشریح ساختار و فصل بندی استاندارد پایان نامه
-    آشنایی با دستورالعمل های صوری دانشگاهها در خصوص پایان نامه نویسی
-    آشنایی با شیوه های جهانی نگارش متون علمی و مآخذ نویسی، بویژه روش انجمن روانشناسان  آمریکا  (APA)
-    
شیوه نگارش و استخراج مقاله پایان نامه و چاپ در مجلات معتبر

-  آشنایی اجمالی با برخی از پایگاههای معتبرعلمی و کتابخانه های برتر

(۰) دیدگاه