اطلاعیه رزرو نهار نیمسال اول 92-91

۲۲۶ بازدید

 کلیه دانشجویان جدید الورودجهت رزرو نهار به امور دانشجویی مراجعه نمایید.

دانشجویان ورودی قبل از نیمسال جاری از طریق سایت یا سیستم اتوماسیون در ساختمان شماره 1و ساختمان شماره 2 طبق روال هر ترم جهت رزرو نهار اقدام نمایند.

شاررژ ریالیکارت تغذیه  از طریق سیستم اتوماسیون یا وب سایت دانشگاه امکان پذیر است

مهلت مراجعه: 6/7/91

تاریخ شروع توزیع نهار :8/7/91

(۰) دیدگاه