مدارک لازم برای ثبت نام در رشته های تحصیلی دوره های کاردانی پیوسته

۳۶۰ بازدید

-   اصل‌‌مدرک ‌‌دیپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جدید یا گواهی‌ ‌موقت‌ ‌پایان ‌‌تحصیلات‌ متوسطه‌ نظام‌ جدید دریکی‌ از شاخه‌های‌ کاردانش‌ یافنی‌ و حرفه‌ای ‌صادره‌ از محل‌تحصیل‌ مبنی‌ برگذراندن کلیه واحدهای درسی‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، کارورزی و کارآموزی حداکثر تاپایان‌ شهریورماه‌ 1391.(تهیه حداقل 4 نسخه کپی)
2-     اصل‌ مدرک‌ دیپلم‌ متوسطه‌ نظام‌قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ یا گواهی‌ موقت‌ پایان‌ تحصیلات‌ نظام‌ قدیم‌         ( هنرستان‌ ) مبنی‌ بر گذراندن‌ کلیه‌ دروس‌چهارساله.(تهیه حداقل 4 نسخه کپی)
3-     اصل‌ شناسنامه‌ و کارت ملی و یک برگ‌ فتوکپی‌ ازتمام‌ صفحات‌ آن.‌
4-     12  قطعه‌ عکس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهیه‌ شده‌ درسال‌جاری.(17 قطعه عکس 4×3  جهت برادرانی که از معافیت تحصیلی استفاده می¬کنند)
5-     فیش پستی درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم به موسسه محل قبولی.
6-   داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدرکی‌ راکه‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ آنان‌ را با توجه‌ به‌ بند 3-2 مندرج‌ در صفحه 2 دفترچه‌ راهنمای‌ آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی) سال‌ 1391مشخص‌ کند، ارائه‌ نمایند.
 

(۰) دیدگاه