نشریه تخصصی انرژی های نو

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۱
۵۵۲ بازدید

دو فصلنامه تخصصی انرژی های نو

دارای مجوز انتشار از هیات نظارت بر مطبوعات کشور

صاحب امتیاز : موسسه آموزش عالی اقبا ل لاهوری

مدیر مسئول : آقای دکتر عبدلعلی فرزاد عضو هیات علمی و مدیر خدمات پژوهشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

سردبیر : آقای دکتر ناصر ثقه الاسلامی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و معاون آموزشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

کارشناس مجله : خانم نفیسه فاضل نسب کارشناس ارشد بیوشیمی و کارشناس امور پژوهشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

 

اعضای هیات تحریریه :

1 - آقای دکتر عبدلعلی فرزاد دکتری مهندسی مکانیک و دانشیار موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

2 - آقای دکتر ناصر ثقه الاسلامی دکتری مهندسی شیمی و دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 - آقای دکتر حسین عجم دکتری مهندسی مکانیک و دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

4 - آقای دکتر سید محمود موسوی دکتری مهندسی شیمی و استاد دانشگاه فردوسی مشهد

5 - آقای دکتر محمد حسین عباسپور فرد دکتری مهندسی مکانیک و دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

 

تلفن تماس : 05118218003

ایمیل : en.journal@eqbal.ac.ir

(۰) دیدگاه