اطلاعیه دانشجویانی که در سطح قهرمانی مقام دارند

۴۰۷ بازدید

: کلیه دانشجویانی  که درسطح قهرمانی مقام دارند ،جهت ثبت نام به امور دانشجویی  مراجعه نمایند
رشته های ویژه برادارن :  کشتی (آزاد و فرنگی) ، دو میدانی ، آمادگی جسمانی
 رشته های ویژه خواهران : دو میدانی ، آمادگی جسمانی
مهلت ثبت نام : 8/2/92
 

(۰) دیدگاه