چاپ کتاب اصول مدیریت در آینه قرآن توسط موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

۵۴۱ بازدید

(ترجمه تطبیقی دو زبانه 220 آیه فران کریم شامل 220 اصل مدیریتی)

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

دکتر عباس توان

دکتر هوشنگ خوش سیما

به جرات می توان گفت : امروزه بیش از هر دوره ای از ادوار تاریخ ، جامعه ی ما نیازمند مدیریت علمی است. چرا  که بهره وری سازمان کوچک و بزرگ اقتصادی ، فرهنگی و مراکز آموزشی و پژوهشی و ... در ابعاد مادی و معنوی تا حد بسیار زیادی به توانایی و قدرت سکان دار آن سازمان (مدیر) بستگی دارد. از آنجا که قرآن کریم یکی از مهمترین و ارزنده ترین راهکارهای زندگی بشری را فراروی مان قرار داده است ، لذا مولفین این مجموعه برآن شده اند تا با دست مایه قرار دادن آیات منور این کتاب آسمانی و نیز و ترجمه و تفسیر متقن و موثق موجود ، به بهترین روشهای مدیریتی مستتر و عیان در آن ، اشاره نموده و آنها را به رشته تحریر در آورند. از آنجا که در روزگار ما پژوهشگران بسیاری با زبان های غیر فارسی و عربی روی روش ها و رهنمودهای مدیریت موجود در قرآن کریم تخقیق و پژوهش میکنند ، لذا مجموعه فرارویتان به زبان انگلیسی نیز ترجمه و تدوین گردیده است.

(۰) دیدگاه