انتتخاب اعضاء هیئت موسس انجمن علمی گروه شهرسازی

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲
۴۴۶ بازدید

انتتخاب اعضاء هیئت موسس انجمن علمی گروه شهرسازی

 لیست اعضا انتخاب شده برای هیئت موسس انجمن علمی شهرسازی
                 آقای رضا عدالتی                  به شماره دانشجویی      9114319069
                 آقای محسن میزرایی           به شماره دانشجویی      9114319105
                 آقای فرهاد محمدیاری          به شماره دانشجویی      9114319108
                 خانم سارا امامی                 به شماره دانشجویی      9114319017
                 خانم فرناز هنری                  به شماره دانشجویی      9114319020    ( دبیر انجمن)

 

(۰) دیدگاه