مسابقه صحیفه نور

۸۰۹ بازدید

مسابقه صحیفه نور
دانشجویی و کارمندی
منبع: دعا ها ی 24و 25و 26 و35 و37
کتاب شریف صحیفه سجادیه
دانشجویان عزیز کارمندان محترم به نکات ذیل در باب مسایقه توجه فرمایید:
1-پاسخ سوالات تستی رادر پاسخنامه و پاسخ سوالات تشریحی راجداگانه یادادشت نمایید وبه امور فرهنگی تحویل نمایید.
2-سوالات از دعای 37،35،26،25،24 صحیفه سجادیه می باشد.
3-از میان شرکت کنندگان به هشت نفر از دانشجویان و کارمندان،به نفر اول سکه پارسیان وبه نفرات بعدی فلش و جوایز فرهنگی اعطا می شود.

 

(۰) دیدگاه