کسب مقام دوم توسط آقای مهدی فلاح در مسابقات دانشجویان

۴۲۴ بازدید

 مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی منطقه 4 خراسان رضوی در رشته کشتی

این مسابقات روز سه شنبه 06/03/93  ساعت 18 تا 18:30 وزن کشی آن  صورت پذیرفت  و در روز چهارشنبه07/03/93  ساعت 08:30  درخانه کشتی مسابقات آن برگزار گردید که آقای مهدی فلاح دانشجوی رشته مهندسی الکترونیک به شماره دانشجویی9210188037 توانست در کشتی آزاد وزن 120 کیلوگرم  مقام دوم را کسب نمایند.
 

(۰) دیدگاه