اطلاعیه مهم واریز علی الحساب شهریه مهرماه + بعلاوه بدهی گذشته

۵۰۶ بازدید

کلیه دانشجویان موظفند قبل ازتاریخ انتخاب واحد(1/6/93)مبلغ3500000 ریال علی الحساب شهریه مهرماه + بعلاوه بدهی گذشته ی خود را واریز نمایند تا امکان انتخاب واحد برای آنان میسر گرددو همچنین تا 4 روز پس از انتخاب واحد نسبت به تسویه حساب کامل شهریه ی خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت عواقب آن بعهده دانشجویان محترم خواهد بود.

(۰) دیدگاه