اولین جلسه شورای دبیران انجمن های علمی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

۵۴۰ بازدید

 اولین جلسه شورای دبیران انجمن های علمی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با حضور معاون محترم دانشجویی جناب آقایمهندسفاضل نسب و کارشناس امور دانشجویی خانم صابری و اعضای محترم انجمن های علمی گروه های آموزشی ساعت 10 روز 21/8/93 برگزار گردید.

برنامه هاو تصمیمات اتخاذ شده در این نشست :

- برنامه ریزی و آمادگی جهت شرکت در جشواره ملی حرکت ویژه انجمن های علمی دانشجویی

- تکمیل و به روز رسانی وب سایت های انجمن های علمی

- انتخابات دوره جدید انجمن های علمی

- تنظیم آیین نامه داخلی شورای دبیران انجمن های علمی

- ساعات حضور هر یک از انجمن های علمی در اتاق انجمن های علمی

- هماهنگی جهت جلسات ماهیانه  شورای دبیران انجمن های علمی طبق جدول :

 

تاریخ جلسات ماهیانه

زمان

مکان

1/9/93

14 - 12:30

دفتر معاونت محترم دانشجویی

15/9/93

14 - 12:30

دفتر معاونت محترم دانشجویی

29/9/93

14 - 12:30

دفتر معاونت محترم دانشجویی

13/10/93

14 - 12:30

دفتر معاونت محترم دانشجویی

27/10/93

14 - 12:30

دفتر معاونت محترم دانشجویی

11/11/93

14 - 12:30

دفتر معاونت محترم دانشجویی

25/11/93

14 - 12:30

دفتر معاونت محترم دانشجویی

9/12/93

14 - 12:30

دفتر معاونت محترم دانشجویی

23/12/93

14 - 12:30

دفتر معاونت محترم دانشجویی

(۰) دیدگاه