استادیار دکتر علیرضا ناجی میدانی

استادیار دکتر علیرضا ناجی میدانی

دکترای مهندسی مکانیک ( تبدیل انرژی) از دانشگاه مک گیل کانادا

مدیر گروه مکانیک

دانلود فایل رزومه

دروس
 • فیزیک-1
 • استاتیک
 • طراحی اجزای ماشین-2
 • مکانیک سیالات-1
 • مکانیک سیالات-2
 • زبان تخصصی
 • مکانیک سیالات پیشرفته (ارشد)
 • ترمودینامیک پیشرفته (ارشد)
 • مباحث برگزیده در انرژی (ارشد)
پژوهش
 • گاززدایی مایعات گازدار توسط التراسوند (Ultrasonic Degassing) 88-89 51 موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
 • دینامیک حبابها (Bubble Dynamics) 88-89 102 موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
 • جریان سوپرسونیک و برخورد جت سوپرسونیک با سطح مایع (Supersonic Jets) 88-89 102 موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
 • مطالعه لوله های گرمایی (Heat Pipes)
پروژه ها
 • مقالات چاپ شده در مجلات ISI
 • Modelling Shrouded Supersonic Jets in Metallurgical Reactor Vessels
 • Mathematical and Physical Modelling of Bubble Growth Due to Ultrasound
 • A Numerical Study of the Complex Dynamic Behavior of a Reactive Gas Bubble in Water
 • A Study of Hydrogen Bubble Growth during Ultrasonic Degassing of Al-Cu Alloy Melts
 • Ultrasonic Treatment of a Solidifying Al-Cu Melt in the Presence of Micron-sized Hydrogen Bubble