استادیار دکتر علیرضا ناجی میدانی

استادیار دکتر علیرضا ناجی میدانی

دکترای مکانیک (حرارت و سیالات)

مدیر گروه مکانیک

دانلود فایل رزومه

دروس
 • فیزیک1 -- -- دانشگاه مک گیل کانادا
 • استاتیک
 • طراحی اجزاء ماشین 2
 • مکانیک سیالات 1 و 2
 • مکانیک سیالات پیشرفته
 • ترمودینامیک پیشرفته
 • زبان تخصصی مکانیک
پژوهش
 • گاززدایی مایعات گازدار توسط التراسوند (Ultrasonic Degassing) 88-89 51 موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
 • دینامیک حبابها (Bubble Dynamics) 88-89 102 موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
 • جریان سوپرسونیک و برخورد جت سوپرسونیک با سطح مایع (Supersonic Jets) 88-89 102 موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
 • مطالعه لوله های گرمایی (Heat Pipes)
پروژه ها
 • مقالات چاپ شده در مجلات ISI
 • Modelling Shrouded Supersonic Jets in Metallurgical Reactor Vessels
 • Mathematical and Physical Modelling of Bubble Growth Due to Ultrasound
 • A Numerical Study of the Complex Dynamic Behavior of a Reactive Gas Bubble in Water
 • A Study of Hydrogen Bubble Growth during Ultrasonic Degassing of Al-Cu Alloy Melts
 • Ultrasonic Treatment of a Solidifying Al-Cu Melt in the Presence of Micron-sized Hydrogen Bubble