استاد تمام پروفسور سید حسین نوعی

استاد تمام پروفسور سید حسین نوعی

دکتری مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال از دانشگاه بیرمنگام انگلستان

عضو هیات موسس

دانلود فایل رزومه

دروس
 • ترمودینامیک مهندسی شیمی (پدیدهای انتقال) -- استون - بیرمنگام انگلستان
 • انتقال حرارت یک
 • انتقال حرارت دو
 • طراحی مبدل های حرارتی
 • پدیده های انتقال پیشرفته
 • انتقال حرارت پیشرفته
پژوهش
 • تألیف و تصنیف کتاب با اولویت کتب درسی 5 مورد 88-89 موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
 • تجدید چاپ کتاب همراه با تجدید نظر اساسی 2 مورد
 • ترجمه کتاب تخصصی و آموزشی (درسی) 2 مورد
 • نوآوری علمی معتبر (ثبت اختراع و ...) 2 مورد
 • انجام طرح های پژوهشی کاربرد، تولید و بومی سازی دانش و دانش افزایی تخصصی 11 مورد
 • انتشار مقاله درمجلات ISI معتبر مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 19 مورد
 • انتشار مقاله درمجلات معتبر علمی- پژوهشی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 9 مورد
 • انتشار مقاله درمجلات معتبر علمی- ترویجی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 5 مورد
 • ارائه مقاله در مجامع علمی ملی و بین المللی 57 مورد
 • استاد راهنمای کارشناسی ارشد 39 مورد
 • استاد راهنمای دکتری 5 مورد
 • عضویت در مجامع داخلی و خارجی معتبر 4 مورد
 • همکاری مؤثر در نشر دانش و انتشار مجله علمی (سردبیر و هیأت تحریریه) 5 مورد
پروژه ها
 • خواص فیزیکی گازهای ترش در فشارهای بالا
 • تحلیل عددی جریان داخل پوسته مبدلهایحرارتی و تأثیر عوامل هندسی بر روی آن
 • حرارت زدایی گازهای ورودی به پالایشگاه شهید هاشمی نژاد
 • حرارت زدایی گازهای ورودی به پالایشگاه شهید هاشمی نژاد
 • طراحی و ساخت یک مبادله کن لوله گرمایی
 • Waste Heat Recovery Using Heat Pipe Heat Exchanger for Surgery Room in Hospitals
 • Effect of Aspect Ratio and Filling Ratio on Heat Transfer Characteristics of a Two-Phase Closed Ther
 • Waste Heat Recovery Using Loop Thermosyphons Heat Exchanger (LTHE) in Buttercup Bakery
 • Thermal Analysis of Shell- Side Flow of Shell and Tube Heat Exchanger, Using Experimental and Theore
 • Thermal Performance of Loop Thermosyphon Heat Exchanger Using Effectiveness-NTU Method
 • بررسی تجربی عملکرد گرمایی یک ترموسیفون
 • Energy Conservation by Waste Heat Recovery in Industry Using Thermosyphon Heat Exchangers
 • Thermal Characteristics of a Two-Phase Closed Thermosyphon
 • Design of Air-to-Air Thermosyphon Heat Exchangers for Energy Conservation in Industries
 • Kinetics of Benzyl Chloride Production in a Bench Reactor under Pressure with Stirrer
 • طراحی یک نوع مبادله کن لوله گرمایی وتعیین عوامل مؤثر در انتقال حرارت و افت فشار بوسیله یک برنامه
 • تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی یک لولهگرمایی (ترموسیفون) و محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت جابجایی آن
 • شناخت انرژی گرمایی تلف شده در صنایع و ارائه راهکارعلمی و فنی جهت بازیافت انرژی اتلافی
 • Experimental Investigation of a Two-phase Closed Thermosyphon
 • نگرشی بر روند مصرف انر ژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران
 • ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی از دیدگاه صنایع
 • Experimental Investigation of an Air-to-Air Thermosyphon Heat Exchanger Using -NTU Method
 • Paper Review of Two-Phased Closed Thermosyphons
 • Energy Conservation by Waste Heat Recovery in Industry using Thermosyphon Heat Exchangers
 • Heat Transfer Characteristics of a Two-Phase Closed Thermosyphon
 • Experimental Investigation of Boiling and Condensation Heat Transfer of a Twophase Closed
 • The Effect of Aspect Ratio and Filling Ratio on Thermal Performance of an Inclined Two- Phase Closed
 • بررسی تجربی اثرات بر روی عملکرد گرمایی ترموسیفون ها
 • بررسی جوشن های نوسانی (Geyser) در یک ترموسیفون دو فازی بسته
 • شبیهسازی و بررسی اقتصادی کاربرد لولههای گرمایی در سیستمهای تهویه مطبوع
 • بحران انرژی و ایجاد الگو و ساختارهای مصرف بهینه انرژی"
 • بررسی اثر نسبت ابعاد و نسبت پر شدن بر ویژگیهای انتقال حرارت یک ترموسیفون دو فازی بسته شیبدار
 • بررسی کارایی ترموسیفون دو فازی بسته با چگالنده عمودی و تبخیرکننده مایل در آب گرمکنهای خانگی خورشیدی
 • بررسی عوامل موثر بر عملکرد حرارتی یک مبادله کن ترموسیفونی به روش ε-NTU
 • کاربرد لوله های گرمایی در صنعت
 • Investigation Thermal Performance of an Air-to-Air Thermosyphon Heat Exchanger Using ε-NTU Method
 • تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی دسته لولههای پرهدار
 • بررسی عملکرد حرارتی یک مبادله کن لوله گرمایی ترموسیفونی گاز - مایع در یک مدل نیمه صنعتی
 • بررسی تجربی و تئوری افت فشار در در مبادله کن لوله گرمایی و ارائه رابطه ای جدید برای تخمین مقدار آن
 • بررسی تجربی اثر قطر
 • کاربرد لوله های حرارتی در سیستم های بازیافت حرارتی
 • طراحی و ساخت محفظه گرمایش مورد استفاده در صنایع غذایی با کمک لوله های حرارتی
 • Effect of Inclination Angle and Filling Ratio on Thermal Performance of a Two-Phase Closed Thermosyp
 • Experimental - Theoretical Investigation of Pressure Drop acrossTube Bundle of a THPHE and Intruducing
 • Experimental-Theoretical Investigation of Pressure Drop acrossTube Bundle of a THPHE and Intruducing
 • The Application of Heat Pipe For Designing Uniform Temperature Batch Reactor
 • Effect of Aspect Ratio and Filling Ratio on Thermal Performance of an Inclined Two-Phase Closed Ther
 • امکانسنجی استفاده از لو له های گرمایی در تهویه مطبوعجهت بهینه سازی مصرف انرژی
 • ExperimentalInvestigation on Hydrodynamic and Thermal Performance of Gas-Liquid Thermosyphon Heat Ex
 • بررسی تغییرات و یژگی های پودر سیب زمینی تولید شده توسط توانهای مختلف مایکروویو
 • ایجاد موتاس یون و بهینه سازی تولید آلفا آمیلازغذایی از آسپرژیلوس آوریزه
 • بررسی واکنشهای قهوه ای شدن و منحنی های خشک شدن برشهای سیب زمینی و میزان ترکیبات شیمیایی پودرهای سیب
 • Experimental Investigation Effect of Input Air Property at Efficiency of Air Condition Systems with
 • Experimental Investigation on Hydrodynamic and Thermal Performance of a Gas-Liquid Thermosyphon Heat
 • پیش بینی بازده کلی سینیهای مشبک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 • شبیه سازی جریان و حرارت در ترموسیفون دوفازی بسته مجله فرآیند
 • شبیه سازی شیمیایی همدمای بدون همزن و کنترل دمای آن با استفاده از لوله گرمایی
 • اثر نانو سیال اکسید آلومینیوم-آب به عنوان سیال عامل در بهبود راندمان حرار تی یک تر موسیفون دو فاز ی
 • بررسی عملکرد حرار تی یک ترموسیفون دو فاز ی بسته در اثر استفاده از نانو سیال
 • Energy Saving in a Pilot-Scale Air Conditioning System with different input Air Properties using The
 • An Experimental and Theoretical Investigation on Thermal Performance of Gas-Liquid Thermosyphon Heat
 • Experimental and Numerical Analysis of Flow and Heat Transfer in a Gas-Liquid Thermosyphon
 • Salehi, H., Zeinali Heris, S., Noie, S.H., "Effect of a magnetic Field on the Copper Oxide/Water
 • Effect of HPHE at Efficiency of Air Condition Systems
 • Applications of Wickless Heat Pope Heat Exchangers in HV AC Systems
 • Investigation of Thermal Behavior a Two-Phase Closed Thermosyphon at Medium Input Heat
 • CuO/Water Nanofluid Heat Transfer Through Triagular Ducts
 • Experimental Investigation of Two-Phase Closed Thermosyphon Under Magnetic Field Using Nano- Silver
 • Investigation of Thermal Behavior a Two-Phase Closed Thermosyphon at Medium Input Heat
 • Investigation of Thermal Behavior a Two-Phase Closed Thermosyphon at Medium Input Heat
 • Heat Transfer Enhancement using Al2O3/Water nanofluid in a Two-Phase Closed Thermosyphon
 • بررسی تجربی و نظری افت فشار در تبادلگر های گرمایی ، لو لهای در سیستمهای تهویه مطبوع
 • حل عدد ی انتقال حرارت جابجا یی در کنال مثلث ی با دم ای ثابت دیواره
 • بررسی عدد ی انتقال حرارت جابجا یی نانو سیال در کاناله ای با سطح مقطع مربع ی در جریان آرام
 • Efect of Working Fluid on the Perfomance of Themosyphon Heat Exchangers in Series Used in An Air Con
 • Experimental Investigation of Effective Parameters and Correlation of Geyser Boiling in a Two- Phase
 • Analytical Investigation and Comparison of Heat Transfer and Heat Transfer Limits of a Two Phse Clos
 • Experimental and Numerical Ananlysis…
 • Experimental Investigation of Two-Phase Closed Thermosyphon with Nanofluid and Magnetic Field Effect
 • Thermal behavior of TPCT using CuO/water nanofluid
 • Experimental and Numerical Consuderation and Correlation of Heat Transfer of a Two- Phase Closed
 • A comparison of Experimental Heat Transfer Characteristics for AlO/ Water and CuO/Wtaer
مقالات
 • انتقال حرارت، اصول و کاربرد جلد اول (تألیف)
 • انتقال حرارت، اصول و کاربرد جلد دوم (تالیف)
 • انتقال حرارت مهندسی، هدایت (ترجمه)
 • انتقال حرارت مهندسی،جابجایی، تابش، ... (ترجمه)
 • آشنایی با مهندسی شیمی (تالیف)
 • انتقال حرارت، اصول و کاربرد جلد اول (تالیف)
 • انتقال حرارت، اصول و کاربرد جلد دوم (تالیف)
 • تست انتقال حرارت (تالیف)
 • کاربرد انتقال حرارت در صنایع (تالیف)