استاد تمام پروفسور سید حسین نوعی

استاد تمام پروفسور سید حسین نوعی

دکتری مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال از دانشگاه بیرمنگام انگلستان

عضو هیات موسس

دانلود فایل رزومه