استادیار دکتر سماالدین محیط زاده

دروس
 • 1. ریاضیات عمومی
 • 2. رسم به کمک کامپیوتر مقدماتی
 • 3. رسم به کمک کامپیوتر پیشرفته
 • 4. آمار و احتمالات
 • 5. استاتیک
 • 6. مقاومت مصالح 1
 • 7. مقاومت مصالح 2
 • 8. طراحی اجزاء ماشین 1
 • 9. طراحی اجزاء ماشین 2
 • 10. اصول شکل دهی فلزات2
پژوهش
 • 1- مکانیک شکست
 • 2- شکل دهی
 • 3- بهینه سازی سازه
پروژه ها
 • بررسی کارایی روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها در تولید ساختار بهینه
 • Simulated Annealing Application for Structural Optimization