مربی (دانشجوی دکتری) مهندس سماالدین محیط زاده

دروس
  • مقاومت مصالح 1 و 2
  • رسم مقدماتی به کمک کامپیوتر
  • استاتیک
  • طراحی اجزاء ماشین 1 و 2
پروژه ها
  • بررسی کارایی روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها در تولید ساختار بهینه
  • Simulated Annealing Application for Structural Optimization