مربی (دانشجوی دکتری) مهندس محمد هادی انفرادی

مربی (دانشجوی دکتری) مهندس محمد هادی انفرادی

دروس
  • متره
  • پروژه بتن
  • بتن 1
  • بتن 2
  • محاسبات فنی
  • زلزله
  • بارگذاری