استادیار دکتر فرزاد مویدیان

استادیار دکتر فرزاد مویدیان

دکتری تخصصی مهندسی مکانیک در گرایش جامدات از دانشگاه فردوسی مشهد.

دانلود فایل رزومه

دروس
 • ریاضیات پیشرفته،
 • ریاضیات عالی مهندسی،
 • محاسبات عددی پیشرفته،
 • ارتعاشات سیستم های ممتد
 • روش اجزاء محدود،
 • مباحث منتخب در طراحی کاربردی.
 • ارتعاشات مکانیکی،
 • دینامیک،
 • مقاومت مصالح 1و2،
 • ریاضیات مهندسی،
 • معادلات دیفرانسیل،
 • ریاضیات عمومی 2
 • اصول شکل دادن فلزات.
پژوهش
 • تئوری های الاستیسیته، پلاستیسیته، صفحه و پوسته،
 • استفاده از اصول انرژی در مکانیک جامدات،
 • مواد ناهمسانگرد، مرکب و مدرج تابعی،
 • روش های اجزاء محدود و بدون مش،
 • مهندسی پزشکی،
 • دینامیک و ارتعاشات،
 • مکانیک محاسباتی و روش های عددی.
پروژه ها
 • Non-linear influence of hydrostatic pressure on yielding of asymmetric anisotropic sheet metals
 • A modified burzynski criterion for anisotropic pressure dependent materials
 • An advanced criterion based on non-AFR for anisotropic sheet metals
 • Modified burzynski criterion with non-associated flow rule for anisotropic asymmetric metals in plane stress problems
 • Combination of modified Yld2000-2d and Yld2000-2d in anisotropic pressure dependent sheet metals
 • A new implementation of a non-associated flow rule in rate-independent plasticity
 • A study on combination of von Mises and Tresca yield loci in non-associated viscoplasticity
 • Implementing the new first and second differentiation of a general yield surface in explicit and implicit rate-independent plasticity
 • A closed-form semi-analytical elastic-plastic solution for predicting the onset of flange wrinkling in deep- drawing of a two-Layered circular plate
 • A general solution for implicit time stepping scheme in rate-dependant plasticity
 • Analytical elastic–plastic study on flange wrinkling in deep drawing process
 • Elastic-plastic flange wrinkling of circular plates in deep drawing process
 • An analytical study on elastic flange wrinkling of circular plates in deep drawing process
 • A Closed-form non- linear solution for plastic flange wrinkling of circular plates in deep drawing process
 • Two new non-AFR criteria for depicting strength differential effect (SDE) in anisotropic sheet metals
 • Elastic-plastic flange wrinkling of circular plates in deep drawing process
 • An analytical investigation on plastic flange wrinkling of laminated circular plates in deep drawing process
 • The effect of blankholder on flange wrinkling of laminated circular plates in deep drawing process
 • Obtaining an explicit solution for flange wrinkling of annular sheets with blankholder and with small deformation theory in deep drawing process
 • An analytical study on plastic flange wrinkling of circular plates with blankholder with using of large deformation theory in deep drawing process
 • An analytical study on plastic flange wrinkling of circular plates with using of large deformation theory
 • An analytical study on plastic flange wrinkling of circular plates with using of small deformation theory
 • An analytical study on elastic flange wrinkling of laminated circular plates in deep drawing process
 • An analytical study on plastic flange wrinkling of circular plates with using of large deformation theory in deep drawing process
 • An analytical study on flange wrinkling of circular plates with using of small deformation theory in deep drawing process
 • Providinganewapproachfor usingpiezoelectric as a sensorand comparing itsbehavior to otherexistingsensors