استادیار دکتر فرزاد مویدیان

استادیار دکتر فرزاد مویدیان

دکتری تخصصی مهندسی مکانیک در گرایش جامدات از دانشگاه فردوسی مشهد.

دانلود فایل رزومه

دروس
  • ریاضیات پیشرفته (کارشناسی ارشد)
  • ریاضیات عالی مهندسی (کارشناسی ارشد)
  • محاسبات عددی پیشرفته (کارشناسی ارشد)
  • ارتعاشات سیستم های ممتد (کارشناسی ارشد)
  • روش اجزاء محدود (کارشناسی ارشد)
  • مباحث منتخب در طراحی کاربردی (کارشناسی ارشد)
  • تئوری ورق ها و ‌پوسته ها (کارشناسی ارشد)
  • مکانیک محیط های پیوسته (کارشناسی ارشد)
  • ارتعاشات مکانیکی
  • دینامیک
  • مقاومت مصالح 1و2
  • ریاضیات مهندسی
  • معادلات دیفرانسیل
  • ریاضیات عمومی 2
  • اصول شکل دادن فلزات
پژوهش
  • تئوری های الاستیسیته، پلاستیسیته، صفحه و پوسته
  • استفاده از اصول انرژی در مکانیک جامدات
  • مواد ناهمسانگرد، مرکب و مدرج تابعی
  • روش های اجزاء محدود و بدون مش
  • مهندسی پزشکی
  • دینامیک و ارتعاشات
  • مکانیک محاسباتی و روش های عددی
پروژه ها
  • Non-linear influence of hydrostatic pressure on yielding of asymmetric anisotropic sheet metals
  • Two new non-AFR criteria for depicting strength differential effect (SDE) in anisotropic sheet metals
  • A modified burzynski criterion for anisotropic pressure dependent materials
  • An advanced criterion based on non-AFR for anisotropic sheet metals
  • Modified burzynski criterion with non-associated flow rule for anisotropic asymmetric metals in plane stress problems
  • Combination of modified Yld2000-2d and Yld2000-2d in anisotropic pressure dependent sheet metals
  • A new implementation of a non-associated flow rule in rate-independent plasticity
  • A study on combination of von Mises and Tresca yield loci in non-associated viscoplasticity
  • Implementing the new first and second differentiation of a general yield surface in explicit and implicit rate-independent plasticity
  • A closed-form semi-analytical elastic-plastic solution for predicting the onset of flange wrinkling in deep- drawing of a two-Layered circular plate
  • A general solution for implicit time stepping scheme in rate-dependent plasticity
  • Analytical elastic–plastic study on flange wrinkling in deep drawing process
  • Elastic-plastic flange wrinkling of circular plates in deep drawing process
  • An analytical study on elastic flange wrinkling of circular plates in deep drawing process
  • A Closed-form non- linear solution for plastic flange wrinkling of circular plates in deep drawing process
  • Numerical comparison of the effect of shear stresses on accelerated functional graded disks with fixed velocity functional graded disks
  • A numerical investigation into effect of diameter and distances of rollers in final production of aluminium billet in rolling process
  • An investigation into effective parameters in hydroforming process of circular and square sheets with finite element method
  • Comprehensive review on bilayer and composite helical structures by using finite element method and their applications
  • The second differentiation of three well known anisotropic yield functions with respect to stress components
  • Experimental and numerical study on warm deep drawing of CK45 and DX53D alloy sheets
  • Elastic-plastic flange wrinkling of circular plates in deep drawing process
  • An analytical investigation on plastic flange wrinkling of laminated circular plates in deep drawing process
  • The effect of blankholder on flange wrinkling of laminated circular plates in deep drawing process
  • Obtaining an explicit solution for flange wrinkling of annular sheets with blankholder and with small deformation theory in deep drawing process
  • An analytical study on plastic flange wrinkling of circular plates with blankholder with using of large deformation theory in deep drawing process
  • An analytical study on elastic flange wrinkling of laminated circular plates in deep drawing process
  • An analytical study on plastic flange wrinkling of circular plates with using of large deformation theory
  • An analytical study on plastic flange wrinkling of circular plates with using of small deformation theory
  • An analytical study on plastic flange wrinkling of circular plates with using of large deformation theory in deep drawing process
  • An analytical study on plastic flange wrinkling of circular plates with using of small deformation theory in deep drawing process
  • Providing a new approach for using piezoelectric as a sensor and comparing its behavior with other existing sensors