1400

بدینوسیله به استحضار پذیرفته شدگان مهر 1400 موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در مقطع کارشناسی ارشد می رساند مهلت ...
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
حضور اساتید و کارکنان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در انتخابات ریاست جمهوری 1400
پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰