رئیس مرکزمشاوره دانشگاه فردوسی :پیشرفت روزافزون مرکز مشاوره مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری وفعالیت منظم و سازمان یافته این بخش

سه شنبه ۹ تير ۱۳۹۴
۵۹۴ بازدید

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد طی سخنرانی مورخ 94/3/27 در کارگاه های تخصصی برگزار شده در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری از توجه ویژه معاون محترم دانشجویی، آقای مهندس فاضل نسب به حوزه خدمات روانشناسی و سلامت تقدیر و تشکر کردند.

 

 طبق گفته ایشان پیشرفت روزافزون مرکز مشاوره، فعالیت منظم و سازمان یافته این بخش مرهون بذل اهمیت مسئولین مرکز به اهداف سلامت روان و جسم دانشجویان موسسه اقبال لاهوری است. رئیس محترم مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد از  طریق نامه شماره 206 به تاریخ 94/3/30  تقدیر خود را از معاون محترم دانشجویی آقای مهندس فاضل نسب و مسئول مرکز مشاوره خانم درگاهیان و سایر همکاران این بخش ابراز داشتند

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد طی سخنرانی مورخ 94/3/27 در کارگاه های تخصصی برگزار شده در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری از توجه ویژه معاون محترم دانشجویی، آقای مهندس فاضل نسب به حوزه خدمات روانشناسی و سلامت تقدیر و تشکر کردند.

 طبق گفته ایشان پیشرفت روزافزون مرکز مشاوره، فعالیت منظم و سازمان یافته این بخش مرهون بذل اهمیت مسئولین مرکز به اهداف سلامت روان و جسم دانشجویان موسسه اقبال لاهوری است.

رئیس محترم مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد از  طریق نامه شماره 206 به تاریخ 94/3/30 تقدیر خود را از معاون محترم دانشجویی آقای مهندس فاضل نسب و مسئول مرکز مشاوره خانم درگاهیان و سایر همکاران این بخش ابراز داشتند

(۰) دیدگاه