مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره دهمین دوره انجمن مهندسین برق و الکترونیک

۵۱۲ بازدید

مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره دهمین دوره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان. پنجشنبه نهم مهرماه - دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد.  اعضای محترم انجمن که داوطلب عضویت در هیئت مدیره هستند تا تاریخ 4/7/94 با شماره های 7 و 36103856 و یا به آدرس kiaeee.ir مراجعه نمایند.

مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره دهمین دوره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان. پنجشنبه نهم مهرماه - دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد.  اعضای محترم انجمن که داوطلب عضویت در هیئت مدیره هستند تا تاریخ 4/7/94 با شماره های 7 و 36103856 و یا به آدرس kiaeee.ir مراجعه نمایند.

(۰) دیدگاه