همایش دانشجویان جدیدالورود موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

۴۷۹ بازدید

همایش دانشجویان جدیدالورود موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

ویژه برادران زمان: دوشنبه ششم مهرماه 94 - ساعت  8:30  مکان : سالن همایش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری .

ویژه خواهران زمان: سه شنبه هفتم  مهرماه 94 - ساعت 8:30 مکان : سالن همایش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری.

همایش دانشجویان جدیدالورود موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

ویژه برادران زمان: دوشنبه ششم مهرماه 94 - ساعت  8:30  مکان : سالن همایش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری .

ویژه خواهران زمان: سه شنبه هفتم  مهرماه 94 - ساعت 8:30 مکان : سالن همایش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری.

(۰) دیدگاه