کسب رتبه دوم در لیگ جنگجوی سبک وزن به سرپرستی آقای سینا هوشیار

۶۲۰ بازدید

آقای سینا هوشیار از دانشجویان موسسه در لیگ جنگجوی سبک وزن در دومین دوره مسابقات ملی رباتیک رالی سرعت مورخه 16 تا 18 اسفند ماه 94 به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان حائز رتبه دوم گردیده است. امید است در پناه باری تعالی در کلیه فعالیت های علمی و تحقیقاتی موفق و موید باشید.

آقای سینا هوشیار از دانشجویان موسسه در لیگ جنگجوی سبک وزن در دومین دوره مسابقات ملی رباتیک رالی سرعت مورخه 16 تا 18 اسفند ماه 94 به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان حائز رتبه دوم گردیده است. امید است در پناه باری تعالی در کلیه فعالیت های علمی و تحقیقاتی موفق و موید باشید.

(۰) دیدگاه