کلام گهربار از امام رضا (ع)

۹۵ بازدید

چند کلام گهربار از امام رضا (ع)

چند کلام گهربار از امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام)

·  هدیه کینه ها را از دل می زداید.

·  کسی که اندوه مؤمنی را بگشاید خدا روز قیامت اندوه را از قلبش می زداید.

·  از ما نیست آن که دنیای خود را برای دینش و دین خود را برای دنیایش ترک کند.

·  عبادت به بسیاری روزه و نماز نیست، بلکه به بسیار اندیشیدن درکار خداست.

·  کسی که از خدا توفیق بخواهد ولی تلاش نکند خود را مسخره کرده است.

·  از ما نیست کسی که همسایه اش از شر او در امان نباشد.

·  بهترین مال آن است که آبرو با آن حفظ شود.

·  آن که صاحب نعمت است باید که به خانواده اش وسعت بخشد.

·  بیست سال دوستی موجب خویشاوندی است وعلم بیش از نسبت پدری، صاحبانش را با هم پیوند می دهد.

·  در هر زمان که مردم گناه جدیدی را رایج کنند، خداوند تبارک و تعالی، بلای جدیدی که تا آن زمان سابقه نداشته بر آنها نازل می کند.

·  ثروت جمع نمی شود مگر به 5علت: بخل شدید، آرزوی طولانی، حرص غالب، قطع رحم و ندادن حقوق ارحام و انتخاب دنیا بر آخرت.

(۰) دیدگاه