آغاز ثبت نام پانزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی سال تحصیلی 90-91

۵۶ بازدید

آغاز ثبت نام پانزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی سال تحصیلی 90-91

آغاز ثبت نام پانزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی سال تحصیلی 90-91

 ازطریق اینترنت ثبت نام نمایند www.nahad.irدانشجویان عزیز می توانند با مراجعه به سایت نها د رهبری به آدرس     سپس مدارک زیر را به واحد فرهنگی واقع در ساختمان شماره 1 ارائه  دهند .

1- اصل پرینت فرم ثبت نام اینترنتی که توسط دانشجوی داوطلب تکمیل وتایید شده است .

2- اصل وکپی عقدنامه ( صفحات ثبت تاریخ عقد ، مشخصات زوجین ومهریه )

3- اصل وکپی شناسنامه زوجین

4- اصل و کپی کارت  دانشجویی  

5- اصل وکپی  کارت ملی زوجین

(۰) دیدگاه