پیشگیری از آسیبهای اجتماعی روز

۷۹ بازدید

سلسله کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی با محوریت "پیشگیری از آسیبهای اجتماعی روز"
شروع کلاسها پنج شنبه 24 فروردین ماه 91 به مدت 5 هفته متوالی
دانشجویان محترم می توانند جهت ثبت نام دوره هرچه سریعتر به امور فرهنگی مراجعه نمایند.
ضمنا در پایان دوره به دانشجویان فعال گواهی پایان دوره اعطا می گردد.

(۰) دیدگاه